سپتامبر 12, 2018
T08

جداسازی پسماند تر و خشک

پسماند تولیدی در اماکن رفاهی دانشگاهی مانند خوابگاهها از نوع پسماند خانگی دسته بندی می شود که خود به سه دسته زباله های تر، زباله های […]
سپتامبر 11, 2018
T07

تفکیک زباله تر و خشک و تراکم و فشرده سازی زباله در مبدا

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻌﺎر زﺑﺎﻟﻪ ﻃﻼي ﻛﺜﻴﻒ و ﺗﺤﻘﻖ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻛﻨﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﺒﺪا ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ […]
سپتامبر 11, 2018
t05

جداسازی زباله های تر و خشک

تردیدی نیست که جداسازی زباله های تر و خشک از هم باید اجباری شود.جداسازی یا تفکیک اصطلاحی است که به سادگی به قرار دادن زباله ها […]
سپتامبر 10, 2018
T05

زباله خشک؛ زباله پولساز

شهروندان راه‌های مختلفی برای تحویل زباله خشک به اداره بازیافت دارند تهرانی‌ها همیشه رکورد‌دارند. در کلانشهر  تهران با جمعیت بالای 13 میلیون نفر امکان جابجا کردن […]