تفکیک زباله در آشپزخانه

سپتامبر 11, 2018
T07

تفکیک زباله تر و خشک و تراکم و فشرده سازی زباله در مبدا

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻌﺎر زﺑﺎﻟﻪ ﻃﻼي ﻛﺜﻴﻒ و ﺗﺤﻘﻖ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻛﻨﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﺒﺪا ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ […]
سپتامبر 11, 2018
t05

جداسازی زباله های تر و خشک

تردیدی نیست که جداسازی زباله های تر و خشک از هم باید اجباری شود.جداسازی یا تفکیک اصطلاحی است که به سادگی به قرار دادن زباله ها […]
سپتامبر 10, 2018
T05

زباله خشک؛ زباله پولساز

شهروندان راه‌های مختلفی برای تحویل زباله خشک به اداره بازیافت دارند تهرانی‌ها همیشه رکورد‌دارند. در کلانشهر  تهران با جمعیت بالای 13 میلیون نفر امکان جابجا کردن […]
سپتامبر 10, 2018
T06

زباله خشک و تر یعنی چه؟

پس از کاهش حجم و تلاش برای تولید حجم کمتر زباله، بازیافت مورد توجه قرار می ‏گیرد. اگر تصمیم گرفته ‏اید شما هم در چرخه سبز […]