آموزش تفکیک زباله در خانه

سپتامبر 22, 2018
20

اسامی برندگان دومین قرعه‌کشی تمو + عکس

سامانه تمو حدود دو هفته است که در دو شهر نظرآباد و گلسار استان البرز آغاز به کار کرده است. استقبال گسترده شهروندان از این سامانه […]
سپتامبر 12, 2018
T09

زباله‌های تر و خشک را جدا کنید

«پسماند»، «زباله» یا «آشغال»؛ نامش را هرچه می‏خواهید بگذارید، فرق چندانی ندارد. موضوع این است که خیلی از ما، به این که هر روز چه حجم […]
سپتامبر 12, 2018
T08

جداسازی پسماند تر و خشک

پسماند تولیدی در اماکن رفاهی دانشگاهی مانند خوابگاهها از نوع پسماند خانگی دسته بندی می شود که خود به سه دسته زباله های تر، زباله های […]
سپتامبر 11, 2018
T07

تفکیک زباله تر و خشک و تراکم و فشرده سازی زباله در مبدا

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻌﺎر زﺑﺎﻟﻪ ﻃﻼي ﻛﺜﻴﻒ و ﺗﺤﻘﻖ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻛﻨﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﺒﺪا ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ […]