آگوست 26, 2018
gjwfoenp

کلیپ/ تفکیک زباله

. زمین پاک با حفاظت از آب و خاک، دانشگاه تبریز، انجمن علمی علوم و مهندسی خاک
آگوست 26, 2018
gjwfoenp

موشن گرافیک/ فرهنگ سازی تفکیک از مبدا زباله

 . برای سهولت دفع و بازیافت زباله از خومان شروع کنیم و زباله های مصرفی رو تفکیک کنیم.
آگوست 21, 2018
9gioqdst

کلیپ/ آموزش تفکیک زباله

. با تفکیک و جداسازی زباله های تر و خشک آشنا شویم
آگوست 21, 2018
9gioqdst

کلیپ/ تفکیک زباله را از خانه خود شروع کنیم!

. تفکیک زباله های خشک و تر کار خیلی سختی نیست اما تأثیری مهم بر محیط زیست دارد.